Sportsplan

Sportsplan for Strømmen Glimt gjelder for alle som driver med håndball i klubben. Dette gjelder trenere, spillere, foreldre og publikum.

Sportsplanen har til hensikt å definere hovedretningen innen følgende hovedområder:

 • Sportslige mål
 • Sportslig ambisjon
 • Roller og organisering
 • Retningslinjer
 • Utviklingstrapp

Sportslige mål

 • S/G har en målsetning om å ha lag i de aller fleste årsklasser i jentehåndball. Klubben ønsker å fremstå som en jenteklubb, med ambisjoner om å være minst den nest beste klubben i Sone 1 på dette område.
 • S/G vil ta imot guttelag som ønsker seg til klubben, men det jobbes ikke aktivt med å etablere guttelag.
 • For å nå sportslige mål, skal S/G ha gode rutiner for rekruttering.
 • S/G skal legge til rette for skolering av trenere og dommere.
 • S/G har som mål at spillere, trenere, ledere og foreldre opptrer med en sportslig god holdning både på og utenfor banen.

Sportslige ambisjon 2023 – 2026

 • Innen utgangen av sesongen 2025/2026 skal klubben ha et damelag som kjemper i toppen av 3. divisjon.
 • I perioden ha minst ett damelag i 5. divisjon
 • Jenter 16 årslagene til S/G har ambisjoner om å kvalifisere seg til Bring serien. Skal bruke serien som læringsarena for hele spillergruppen.
 • Klubben har som ambisjon å kvalifisere seg til J18 Lerøyserien.
 • Være representert med lag i de fleste årsklasser i jentehåndballen mot slutten av perioden.
 • I aldersgruppen opp til og med 14 år skal det legges mer vekt på personlig utvikling og fremgang hos den enkelte spiller og lag, fremfor å vinne kamper.

Roller og organisering

HÅNDBALLSPILLEREN

 • Representere klubben på en positiv måte
 • Behandle alle miljøer med respekt
 • Opptre respektfullt i sosiale medier
 • Møte til trening minimum 10 minutter før, og er klar til trening til tide
 • Bruker ikke mobil i forbindelse med trening og kamp. Gjelder fra 10 min før start eller samling
 • Har vannflasken fylt opp nå treningen starter
 • Holder orden og hjelper til med rydding av felles utstyr
 • Er forsiktig med klisterbruk

HÅNDBALLTRENEREN

 • Vet at antall repetisjoner per utøver x tid = utvikling
 • Vet at flest mulig aksjoner per utøver per trening gir mestring
 • Planlegger alle treninger i forkant og informerer assisterende trener
 • Gir hver spiller minimum en konkret tilbakemelding i løpet av hver trening
 • Stille krav til holdninger og pusher på innsats, fart og teknikk
 • Behandler alle på laget rettferdig og med respekt
 • Stiller krav til oppmøte, forberedelser og oppførsel
 • Samler alltid laget i forkant og etter trening for info og feedback
 • Påser at spilleres totalbelastning på kamp og trening holdes på er fornuftig nivå
 • Er positiv til å delta på tiltak for økt kompetanse og bruker utviklingstrappen til NHF aktiv i sitt arbeid

COATCHING

 • Ønsker å vinne, men ikke «slakte» en motstander. Ved slike tilfeller må bruk av spillere vurderes nøye
 • Følger NHFs retningslinjer: respekt, fair play, glede og innsatsvilje
 • Er alltid kledd i S/G sine klær
 • Fordele spilletiden: 6-12 år lik spilletid, gjelder i alle kamper. 13-16 år 20 – 80% (gjelder ikke ved kvalifisering til nasjonale serier). 17-18 år 10 – 100% (gjelder ikke ved kvalifisering til nasjonale serier).
 • Er den positive coachen som ser hver enkelt spiller. Har fokus på prestasjon og innsats – ikke resultatet av den. Har fokus på eget lag – ikke på dommere eller på det andre laget. Måler annet enn resultat – hvor mange brudd? Hvor mange taklinger? Hvordan forhindre kontringer imot? Hvor mange avslutninger fra kant? Kontringsmål? Assist? Annet?
 • Ved tap – Hva gjorde vi bra og hvorfor vinner vi neste kamp
 • Sender spillerne hjem igjen med en positiv følelse
 • Tenker langsiktig og bruker utviklingstrappen aktivt.

HÅNDBALLDOMMEREN

 • Deltar på obligatorisk regelverkkurs (Trinn 1)
 • Deltar i utviklingsgrupper i regi av Regionen
 • Får følgende goder: Dommerfløyte, to dommertrøyer, en dommershorts. Etter å ha dømt 20 obligatoriske kamper etter første sesong mottas treningsdress. Dekket alle kurser i regi av NHF. Må forvente å inngå bindende avtale med klubben dersom en ønsker å ta Dommer 2 kurs.

HÅNDBALLFORELDRENE

Applaudere for gode prestasjoner, på begge lag.

Opptre respektfullt

 • Ovenfor klubben
 • Ovenfor dommeren
 • Ovenfor trenerne
 • Ovenfor motstanderne

Etter endt kamp, spør spilleren om det var gøy og om dere er fornøyd fremfor vant dere og hvor mange mål ble det/scoret du? Ha fokus på andre gode prestasjoner som godt forsvarsspill, først frem i angrep/tilbake i forsvar, assist, det å være en god lagspiller osv.

Lære seg foreldrevettreglene:

 • Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
 • Gi oppmuntring i både medgang og motgang
 • Hjelp barnet ditt til å tale både seier og tap
 • Støtt dommeren
 • Respekter lagleders bruk av spillere
 • Vis respekt for det arbeid klubben gjør – tilby din hjelp
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du

Organisering

Hovedtrener

 • Brukes i de tilfeller der en har flere trenere på samme spillergruppe
 • Ansvarlig for det sportslige opplegget for laget
 • Ansvarlig for å involvere og oppdatere hjelpetrenere

Hjelpetrener

 • Assistere hovedtrener og har en aktiv rolle på gulvet alt etter hovedtrenerens direktiv og anbefalinger

Foreldrekontakt

 • Støttefunksjon til trenere
 • En eller flere i forhold til størrelse på spillergruppa
 • Ivareta partenes interesser (spillere, trenere, foreldre og klubb)
 • Hjelpe til med cuper, reiser, økonomi og organisasjon

Spillekontakt

To spillere fra hver av spillergruppene 14-16 år velges og gjennomfører jevnlige møter gjennom sesongen. Møtes ledes av foreldrekontakt, alternativt en uavhengig voksen person.

Retningslinjer

Egenutvikling av spillere, trenere og dommere

Strømmen Glimt har som mål

 • Tilrettelegge for treningstilbud tilpasset ulike ambisjonsnivåer
 • Tilrettelegge for kompetanseheving av trenere og dommere
 • Å gi mer veiledning og oppfølging av trenere for motvirkning av frafall innen idretten

Hospitering

Hospitering er at en spiller trener/spiller kamper med laget over sin aldersklasse. Det skal legges til rette for at spillere kan hospitere på eldre lag.

Ved all hospitering skal dette avklares mellom trenere før spillere involveres.

Ved uenighet så skal sportslig utvalg involveres. En viktig faktor ved hospitering er trening og kamp-belastning for spillere. Totalbelastning på utøver er gjengitt i Utviklingstrappen.

Grunnen til at det ønskes hospitering er:

 • Skape relasjoner mellom spillere og trenere på de ulike lagene
 • Overgang fra trygg hverdag til en eldre og annen sosial gruppe
 • Spillerutvikling

Alderstrinn informasjon

Fra 6 til 12 år

 • Se utviklingstrappa, dette er vårt verktøy
 • Gjerne involverte foreldre på trener/oppmannsiden

Fra 12 til 13 år

 • Samle samtlige spillere i aldersgruppen til felles samtrening. Spillerne vil fordeles på «like» lag uavhengig av treningsmengde
 • Spillerne blir fordelt uavhengig av hvor mange ganger i uke de trener
 • Spillerne vil kunne oppleve at utøverne blir delt opp etter kompetanse i enkelte øvelser
 • Optimalt er å ha trener/e som ikke har barn i gruppen, dette er ikke alltid mulig
 • Viktig med erfaren trener som har trent eldre barn tidligere, og har erfaring med utviklingsopplegg for ungdomshåndball
 • Bestrebe å gi rom for at alle spillerne kan beherske to eller flere spilleplasser

Fra 14 til 16 år

 • Jobbe med fokus på utviklingstrappa
 • Fra 14 års klassen vil lagene bli delt i første og andrelag
 • Spillerne vil fordeles også utfra sportslig, sosialt og holdningsmessige betraktninger
 • Strømmen Glimt ønsker å utvikle enkeltspillere slik at klubben er representert på regional og nasjonale spillerutviklingstiltak
 • Strømmen Glimt legger til rette treningsmengde og kamptilbud utfra spillernes ambisjonsnivå

Fra 16 år og oppover

 • Også her legges utviklingstrappa til grunn
 • Strømmen Glimt skal legge til rette både for de som ønsker å trene mye og bli best mulig, samt for de som vil ha håndball som en sosial arena. Alle spillere skal ha tilpasset kamp og treningstilbud.

Seniorlag

 • Strømmen Glimt ønsker å ha et tilbud til alle ut ifra antall spillere tilgjengelig til enhver tid.

Utviklingstrappa